Algemene voorwaarden Verkoop Voertuigen DE VRIES CARAVANS Huis ter Heide

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP VOERTUIGEN

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Vries Caravans hierna te noemen 'gebruiker', gevestigd en kantoorhoudend te (3712 EJ) Huis ter Heide aan de Beukbergenhof 49, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30230784  en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C.W.H.M de Vries.

 

1 DEFINITIES

1.1 Onder 'Verkoper' wordt verstaan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de Vries Caravans, gevestigd en kantoorhoudend te (3712 EJ) Huis ter Heide aan de Beukbergenhof 49, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30230784 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C.W.H.M de Vries.

1.2 Onder 'Koopovereenkomst' wordt verstaan: de schriftelijke en door Verkoper en Koper ondertekende overeenkomst en waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;
1.3 Onder 'Koper' wordt verstaan: de wederpartij van Verkoper, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, als aangegeven in de Koopovereenkomst,

1.4 Onder 'Voertuig' wordt verstaan: alle niet voor permanente bewoning bestemde wagens zoals bij 1.4.1 tot en met 1.4.3. nader omschreven;
1.4.1 Een caravan: een aanhangwagen zoals bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van vaste boven-/opbouw;

1.4.2 Een vouwwagen: een aanhangwagen zoals bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van uitvouwbare/uitklapbare boven-/opbouw;

1.4.3 Een kampeerauto: een kampeerauto zoals bedoeld in wegenverkeerswet 1994 A3 'voertuigreglement', zijnde een personenauto of bedrijfsauto waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en welke is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid.

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper, voortvloeiende uit de Koopovereenkomst tussen partijen, dan wel voortvloeiende uit een door Verkoper aan Koper gedane mondelinge, schriftelijke of elektronisch uitgebrachte aanbieding of offerte;
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts voor zover Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Koper heeft bevestigd;
Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Koopovereenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden of de Koopovereenkomst, aanbieding of offerte voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

3 TOTSTANDKOMEN KOOPOVEREENKOMST

De Koopovereenkomst/Factuur tussen Verkoper en Koper komt tot stand en is alleen rechtsgeldig als die volledig is ingevuld en is ondertekend door Verkoper en Koper.

Of als deze in opdracht door Koper is ondertekend door derden.

 

4 DE AANBIEDING OF OFFERTE

De aanbieding of offerte van Verkoper wordt schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht en is -indien er een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door Koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door Koper is voorts slechts geldig als deze door Verkoper schriftelijk/elektronisch is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het Voertuig onverkocht is gebleven.

 

5 PRIJSWIJZINGINGEN/-STIJGINGEN

5.1 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van een Voertuig te allen tijde doorberekend.
5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens de prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en valutakoersen in de overeengekomen prijs van een nieuw Voertuig worden doorberekend. De Koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de Verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

 

6 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het Voertuig kan de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien Verkoper binnen een termijn van zes weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft Koper het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien Verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

Op het moment dat Verkoper meedeelt niet binnen deze zes weken te kunnen leveren, is Verkoper verplicht deze mededeling onverwijld te doen nadat hem bekend is geworden dat hij niet op tijd kan leveren.
6.2 Koper kan -indien en voorzover Koper het recht tot ontbinding niet uitoefent- genoegen nemen met het door Verkoper aan Koper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een aan het verkochte Voertuig gelijkwaardig Voertuig, eventueel van een ander merk of type. 6.3 Indien de overschrijding van een leveringstermijn van een Voertuig een gevolg is van overmacht aan de kant van Verkoper, hebben zowel Koper als Verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Het recht tot ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn zes weken na ingebrekestelling nog niet geleverd is.

6.4 In alle gevallen waarin Verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

 

7 BETALING

7.1 De schulden van Koper worden beschouwd als brengschulden.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling volledig en contant te geschieden bij afleveren respectievelijk bij in ontvangst nemen van het voertuig.
7.3 Koper is verplicht binnen acht dagen na daartoe strekkende mededeling vanwege Verkoper, het gekochte voertuig af te nemen dan wel in ontvangst te nemen.
7.4 Indien desondanks niet contant betaald wordt en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is Verkoper gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment dat betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Verkoper uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7.5 Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.

 

8 ANNULERING

8.1 Koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na totstandkoming van deze overeenkomst , maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. Koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering Verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs inclusief accessoires van het geannuleerde Voertuig.

8.2 Indien Koper binnen tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Verkoper het recht aan Koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan Koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van Koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden waarvoor een uitdrukkelijk moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien Koper een caravan, vouwwagen of kampeerauto in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt Voertuig (dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan Verkoper verkoopt,vanaf het moment dat het in te kopen Voertuig door Koper aan Verkoper is geleverd.

 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Het geleverde Voertuig blijft eigendom van Verkoper zolang Koper al hetgeen hij op grond van de Koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang het Voertuig niet in eigendom op de Koper is overgegaan, is Koper verplicht de wettelijke voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van een Voertuig, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. Koper is voorts verplicht het geleverde Voertuig voor zijn rekening te doen onderhouden. Verkoper zal tot generlei vrijwaring van Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het Voertuig gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart Koper Verkoper voor aanspraken, die derden op Verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

10 VERKOOP MET INKOOP

10.1 Indien bij verkoop van een Voertuig tegen inkoop van een gebruikt Voertuig Koper in afwachting van de levering van het gekochte Voertuig het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd Voertuig eerst eigendom van Verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan Verkoper heeft plaats gevonden. Zolang Koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn eigen rekening en risico.

10.2 Indien blijkens de (in)koopovereenkomst door Verkoper een gebruikte Voertuig van Koper wordt ingekocht, maar waarbij Verkoper het gebruikte Voertuig niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid aan Koper is toe te rekenen ( zoals het het niet aanwezig zijn van het in te kopen gebruikte Voertuig bij het opstellen van de Koopovereenkomst), komt de (in)koopovereenkomst tot stand op basis van de door Koper schriftelijk opgegeven informatie over de staat van het gebruikte Voertuig, alsmede door de door Koper ondertekende inkoopverklaring. 10.3 Indien bij de feitelijke aflevering van het gebruikte Voertuig ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan Verkoper bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door Verkoper aan Koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan Koper te betalen inkoopprijs.

Verkoper kan van Koper zekerheid verlangen voor de voldoening door Koper van de door hem berekende kosten c.q. waardevermindering.
10.4 Het in artikel 10.3 gestelde laat onverlet het recht van Verkoper de (in)koopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de (in)koopovereenkomst die ontbinding rechtvaardigt. Indien Koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door Koper met Verkoper overeengekomen koopprijs voor het Voertuig te voldoen, dan kan Koper de koopovereenkomst van het gekochte Voertuig schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door de Verkoper annuleren, mits Koper binnen tien dagen na annulering aan Verkoper alle schade die Verkoper ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van het geannuleerde Voertuig. Indien Koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk mee te delen dat Verkoper nakoming van deze overeenkomst verlangt. In dat geval kan Koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van Koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden, waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

 

11 OVERMACHT

Onverminderd de aan Verkoper toekomende rechten, is Verkoper bevoegd ingeval Verkoper door overmacht wordt verhinderd de Koopovereenkomst uit te voeren, zonder gerechtelijke tussenkomst die uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te zijner keuze, zonder dat Verkoper alsdan tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. In dit verband zijn onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, welke in redelijkheid geacht mogen worden aan levering van het gekochte Voertuig in de weg te staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte, transport belemmeringen, brand, wateroverlast,, storingen in het bedrijfs des verkopers of diens leveranciers dan wel vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen.

 

12 AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan Koper, aan derden of aan materiële of niet-materiële zaken ontstaan door de door Verkoper verkochte producten. Behoudens de verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de wet.

 

13 GARANTIE

13.1 Indien Koper ervoor kiest om het gebruikte Voertuig te kopen zonder garantie in verband met een meeneem/handelsprijs, dan wordt het gekochte Voertuig op geen enkele wijze door Verkoper gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken.

13.2 Indien Koper ervoor kiest het gebruikte Voertuig met een tot een bepaalde tijdsperiode beperkte garantie te kopen dan verleent Verkoper deze beperkte garantie vanaf het moment van aflevering en na volledige betaling van het verschuldigde bedrag van het gekochte Voertuig, voor de beperkte periode zoals overeengekomen in de Koopovereenkomst.

13.3 Deze garantstelling omvat tevens het uitblijven van een niet in alle redelijkheid te verwachten mate van vochtinwerking in de caravan. 

13.4  De garantie geldt voor de Koper en niet voor opvolgende recht- verkrijgenden.

13.5  Door de garantie worden de wettelijke rechten die de Koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

13.6  Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de Verkoper te wenden

13.7  De beperkte garantie vervalt indien er tijdens de beperkte garantieperiode door derden aan het Voertuig werkzaamheden zoals onderhoud of reparaties zijn of worden verricht.

13.8 Geen garantie bestaat ten aanzien van: Ramen en aan

slijtage onderhevige delen zoals banden en remvoeringen, alsmede ten aanzien van niet af-fabriek gemonteerde accessoires zoals caravanmovers, airco's, satelliet schotel systemen, cassette-luifels, fietsdragers, etc, alsmede ten aanzien van los meegeleverde gebruikte accessoires zoals voortenten en luifels, etc.

13.9 Geen garantie bestaat eveneens ten aanzien van gebreken die voortvloeien uit opzet, onjuist of oneigenlijk gebruik (waaronder ook overbelasting wordt verstaan), en/of reparaties die niet in Verkopers bedrijf of niet met diens toestemming zijn verricht, en ten aanzien van defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Unie.

13.10 Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt door Verkoper nimmer garantie verstrekt.

13.11 Op alle nieuw geleverde en/of gemonteerde onderdelen en accessoires wordt uitsluitend de fabrieksgarantie verstrekt.

13.12 Op nieuw geleverde Voertuigen wordt uitsluitend de fabrieks garantie verstrekt.

13.13 Zonder een nieuw uit te voeren BOVAG/FOCWA onderhoud/afleverbeurt met vochtmeting is in ieder geval geen garantie mogelijk.

 

14 RECHTSKEUZE

14.1 Op de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
14.2 In het geval van een geschil, voortvloeiend uit de Koopovereenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de Rechtbank Utrecht en voor zover de hoogte van de vordering dit toelaat, de Sector Kanton, Locatie Utrecht, bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

 

Algemene voorwaarden verkoop, opgesteld op 27 November 2019 te Huis ter Heide.